02
cze

Dział I

Dział I

Dział I to pierwsza część aktu notarialnego, który jest niezbędny w procesie kupna, sprzedaży lub innych transakcji związanych z nieruchomościami. W akcie notarialnym, Dział I zawiera wszystkie podstawowe informacje dotyczące nieruchomości oraz stron uczestniczących w danej transakcji. W Dziale I można znaleźć następujące elementy:

  1. Opis nieruchomości – zawiera informacje na temat lokalizacji, powierzchni, przeznaczenia oraz innych istotnych cech nieruchomości. Opis ten musi być precyzyjny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną.
  2. Dane dotyczące własności – przedstawiają informacje na temat aktualnego właściciela nieruchomości, jego prawa własności oraz ewentualnych ograniczeń związanych z użytkowaniem nieruchomości.
  3. Dane stron transakcji – zawierają informacje na temat sprzedającego, kupującego oraz ewentualnych pełnomocników. W przypadku osób fizycznych, podawane są dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. W przypadku osób prawnych, podaje się nazwę firmy, adres siedziby oraz numer KRS.
  4. Informacje o cenie nieruchomości – przedstawiają kwotę, za którą nieruchomość ma zostać sprzedana, a także sposób jej zapłaty (np. gotówka, przelew bankowy).
  5. Oświadczenia stron – zawierają deklaracje stron dotyczące ich woli zawarcia umowy oraz spełnienia wszystkich wymaganych formalności prawnych.

Dział I jest kluczowy dla prawidłowego przeprowadzenia transakcji, ponieważ gwarantuje, że wszystkie istotne informacje dotyczące nieruchomości oraz stron transakcji są uwzględnione w akcie notarialnym. Dzięki temu, strony mają pewność co do legalności i przejrzystości procesu transakcyjnego.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie informacje znajdują się w Dziale I aktu notarialnego?
  2. Do czego służy Dział I w akcie notarialnym?
  3. Jakie dane są podawane w Dziale I dotyczące stron transakcji?
  4. Czy cena nieruchomości jest zawarta w Dziale I aktu notarialnego?
  5. Co to jest oświadczenie stron w Dziale I aktu notarialnego?