02
cze

Hipoteka umowna

Hipoteka umowna

Hipoteka umowna to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy, która polega na ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości na rzecz wierzyciela. W praktyce oznacza to, że wierzyciel (np. bank udzielający kredytu hipotecznego) ma prawo do zaspokojenia swojej wierzytelności z wartości nieruchomości, jeśli dłużnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

  1. Podstawa prawna: Hipoteka umowna jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 305-320).
  2. Ustanowienie hipoteki umownej: Aby ustanowić hipotekę umowną, należy zawrzeć umowę między dłużnikiem a wierzycielem, a następnie wpisać hipotekę do księgi wieczystej nieruchomości.
  3. Ranga hipoteki: Ranga hipoteki umownej określa kolejność zaspokojenia wierzycieli w przypadku sprzedaży nieruchomości. Wierzyciele z wyższą rangą mają pierwszeństwo przed tymi z niższą rangą.
  4. Zabezpieczona wierzytelność: Hipoteka umowna może zabezpieczać różne rodzaje wierzytelności, takie jak kredyty hipoteczne, pożyczki czy inne zobowiązania finansowe.
  5. Zdolność obrotowa: Hipoteka umowna nie ogranicza zdolności obrotowej nieruchomości, co oznacza, że dłużnik może ją sprzedać, wynająć czy obciążyć innymi prawami rzeczowymi, o ile nie narusza to praw wierzyciela.

Pytania od użytkowników:

  1. Jaka jest podstawa prawna dla hipoteki umownej?
  2. Jak ustanowić hipotekę umowną na nieruchomości?
  3. Czy hipoteka umowna ogranicza zdolność obrotową nieruchomości?
  4. Jaką wierzytelność może zabezpieczać hipoteka umowna?
  5. Czym różni się hipoteka umowna od hipoteki przymusowej?