05
cze

Księga wieczysta

Definicja Księgi wieczystej

Księga wieczysta to publiczny rejestr, w którym gromadzone są informacje dotyczące praw i obciążeń związanych z nieruchomościami. Celem jej prowadzenia jest zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, a także ochrona praw właścicieli i innych osób zainteresowanych. Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe na terenie całego kraju, a ich zawartość jest udostępniana dla osób zainteresowanych, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Podział Księgi wieczystej

  1. Numer KW – każda księga wieczysta posiada unikalny numer, który pozwala na jej jednoznaczną identyfikację.
  2. Dział I – zawiera informacje o nieruchomości, takie jak numer działki, powierzchnia, przeznaczenie oraz dane geodezyjne.
  3. Dział II – obejmuje informacje o właścicielu nieruchomości, jego udziałach oraz sposobie nabycia prawa własności.
  4. Dział III – zawiera informacje o prawach rzeczowych ograniczających prawo własności, takich jak służebności, użytkowanie czy hipoteka.
  5. Dział IV – gromadzi informacje o wszczętych postępowaniach sądowych oraz administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Wgląd do Księgi wieczystej

Wgląd do księgi wieczystej może być udzielony każdej osobie zainteresowanej, która posiada uzasadniony interes prawny. Można to zrobić poprzez złożenie wniosku w sądzie rejonowym lub za pośrednictwem internetu, korzystając z systemu e-Księgi wieczyste. W przypadku wglądu online, konieczne jest posiadanie numeru PESEL oraz podanie numeru KW nieruchomości, którą chcemy sprawdzić.

Pytania od użytkowników:

1. Czym jest Księga wieczysta i jaki jest jej cel?
2. Jakie informacje zawiera Księga wieczysta?
3. Jak podzielona jest Księga wieczysta na działy?
4. Gdzie prowadzone są Księgi wieczyste?
5. Jak uzyskać wgląd do Księgi wieczystej?