02
cze

Mapy ewidencyjne

Mapy ewidencyjne – definicja

Mapy ewidencyjne są to graficzne przedstawienie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, które stanowią integralną część systemu informacji o nieruchomościach. Są one niezbędnym narzędziem w zarządzaniu nieruchomościami, a także w planowaniu przestrzennym i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Mapy te są tworzone i aktualizowane przez odpowiednie jednostki administracji publicznej, takie jak urzędy miast, gmin czy powiatów.

Cele i funkcje map ewidencyjnych

 1. Ustalanie granic nieruchomości – mapy ewidencyjne pozwalają na precyzyjne określenie granic działek oraz ich powierzchni, co jest niezbędne w procesie zakupu, sprzedaży czy dzierżawy nieruchomości.
 2. Weryfikacja danych ewidencyjnych – dzięki mapom ewidencyjnym można sprawdzić, czy dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków są zgodne z rzeczywistym stanem nieruchomości.
 3. Planowanie przestrzenne – mapy te są wykorzystywane przez planistów i inwestorów w procesie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz w ocenie możliwości realizacji inwestycji na danym terenie.
 4. Podstawy do obliczeń podatkowych – na podstawie map ewidencyjnych ustalane są wartości nieruchomości, które są podstawą do obliczenia podatku od nieruchomości.
 5. Udostępnianie informacji o nieruchomościach – mapy ewidencyjne są dostępne dla zainteresowanych osób, co ułatwia pozyskiwanie informacji o danej nieruchomości oraz jej otoczeniu.

Elementy map ewidencyjnych

Mapy ewidencyjne zawierają szereg informacji o nieruchomościach, takich jak:

 • numer działki ewidencyjnej,
 • granice działek,
 • powierzchnia działek,
 • użytek gruntowy (np. teren zabudowy, teren rolniczy),
 • obiekty budowlane (budynki, budowle),
 • infrastruktura techniczna (drogi, linie energetyczne, wodociągi).

Pytania od użytkowników:

 1. Jaka jest funkcja map ewidencyjnych w zarządzaniu nieruchomościami?
 2. Jakie informacje można znaleźć na mapie ewidencyjnej?
 3. W jaki sposób mapy ewidencyjne są wykorzystywane w planowaniu przestrzennym?
 4. Kto jest odpowiedzialny za tworzenie i aktualizację map ewidencyjnych?
 5. Czy mapy ewidencyjne są dostępne dla osób prywatnych?