02
cze

Roszczenia

Co to są roszczenia w kontekście agencji nieruchomości?

Roszczenia to żądania, które jedna strona może wysunąć wobec drugiej strony w związku z realizacją umowy lub innego stosunku prawnego. W kontekście agencji nieruchomości, roszczenia mogą dotyczyć zarówno klientów, jak i samej agencji, a także innych podmiotów zaangażowanych w proces pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości.

Przykłady roszczeń, które mogą wystąpić w relacjach z agencją nieruchomości, to:

  1. Roszczenia o zapłatę prowizji za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości – agencja może żądać od klienta zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi;
  2. Roszczenia odszkodowawcze – jeśli jedna ze stron poniosła szkodę w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, może żądać odszkodowania;
  3. Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji – klient może żądać naprawienia wad nieruchomości, które ujawniły się po zawarciu umowy;
  4. Roszczenia o zwrot wpłaconych środków – w przypadku unieważnienia umowy, jedna ze stron może żądać zwrotu wpłaconych na rzecz drugiej strony środków;
  5. Roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich – jeśli agencja nieruchomości wykorzystała bez zgody zdjęcia lub inne materiały, których nie jest właścicielem, może być zobowiązana do zapłaty odszkodowania.

Ważne jest, aby strony umowy były świadome swoich praw i obowiązków oraz potencjalnych roszczeń, które mogą wyniknąć z realizacji umowy. W przypadku wystąpienia sporu co do roszczeń, zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie roszczenia może zgłosić klient wobec agencji nieruchomości?
  2. Czy agencja nieruchomości może żądać odszkodowania od klienta?
  3. Jakie roszczenia mogą wyniknąć z umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości?
  4. Czy mogę żądać zwrotu prowizji od agencji nieruchomości, jeśli umowa zostanie unieważniona?
  5. W jakich sytuacjach mogę zgłosić roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich przez agencję nieruchomości?