02
cze

Scalenie działki

Definicja scalenia działki

Scalenie działki to proces polegający na połączeniu dwóch lub więcej odrębnych działek gruntowych w jedną większą nieruchomość. Celem scalenia jest zwykle usprawnienie gospodarowania gruntami, zwiększenie ich wartości oraz ułatwienie planowania przestrzennego i realizacji inwestycji. Scalenie działek może być przeprowadzone na wniosek właściciela lub z inicjatywy organów administracji publicznej.

  1. Podstawy prawne: Scalenie działek jest regulowane przez przepisy prawa, w szczególności przez ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Właściciele działek zobowiązani są do przestrzegania tych regulacji podczas realizacji procesu scalenia.
  2. Wniosek o scalenie: Proces scalenia działek rozpoczyna się od złożenia wniosku do odpowiedniego organu, zwykle starosty lub wójta. Wniosek powinien zawierać informacje o działkach objętych procesem, ich właścicielach oraz uzasadnienie scalenia.
  3. Opinia geodety: W ramach procedury scalenia działki, organ administracji może wymagać przedstawienia opinii geodety, który dokona pomiarów i sporządzi mapę scaleniową. Opinia ta jest niezbędna do oceny zasadności scalenia oraz ustalenia granic nowej działki.
  4. Decyzja administracyjna: Na podstawie wniosku, opinii geodety oraz ewentualnych uwag stron, organ wydaje decyzję administracyjną o scaleniu działek. Decyzja ta może być zaskarżona do sądu administracyjnego.
  5. Wpis do ksiąg wieczystych: Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, scalenie działek jest wpisywane do ksiąg wieczystych, co powoduje powstanie nowej nieruchomości o nowym numerze ewidencyjnym.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są podstawy prawne scalenia działek?
  2. Jak złożyć wniosek o scalenie działek?
  3. Czy potrzebna jest opinia geodety przy scaleniu działek?
  4. Jaki organ wydaje decyzję o scaleniu działek?
  5. Jakie są konsekwencje scalenia działek dla ksiąg wieczystych?