02
cze

Strony umowy

Co to są strony umowy?

Strony umowy to osoby fizyczne lub prawne, które uczestniczą w procesie zawierania umowy, zobowiązują się do przestrzegania warunków umowy oraz ponoszą odpowiedzialność za jej wykonanie. W kontekście agencji nieruchomości, strony umowy to zazwyczaj klient (kupujący, sprzedający, wynajmujący lub najemca) oraz agencja nieruchomości lub pośrednik działający w jej imieniu.

  1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zleca agencji nieruchomości wykonanie określonych usług związanych z obrotem nieruchomościami, takich jak sprzedaż, wynajem, zarządzanie czy wycena nieruchomości.
  2. Agencja nieruchomości – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, świadczący usługi na rzecz klientów zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Pośrednik – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia, zatrudniona przez agencję nieruchomości lub działająca na jej rzecz, odpowiedzialna za wykonywanie zleconych usług związanych z obrotem nieruchomościami.

Strony umowy są zobowiązane do przestrzegania warunków określonych w umowie, takich jak rodzaj świadczonej usługi, terminy realizacji, sposób rozliczenia czy odpowiedzialność za ewentualne szkody. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej lub pozasądowej.

Pytania od użytkowników:

1. Kto może być stroną umowy w kontekście agencji nieruchomości?
2. Jakie są obowiązki stron umowy?
3. Czy strony umowy muszą być reprezentowane przez osoby fizyczne?
4. Jakie konsekwencje grożą za niewykonanie umowy przez jedną ze stron?
5. Czy strony umowy mogą dochodzić swoich praw na drodze pozasądowej?