04
cze

Umowna hipoteka

Co to jest umowna hipoteka?

Umowna hipoteka to rodzaj zabezpieczenia kredytu hipotecznego, które jest ustanawiane na nieruchomości na podstawie umowy między dłużnikiem a wierzycielem. Jest to jedna z form zabezpieczenia roszczeń wierzyciela w przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Umowna hipoteka może być ustanowiona zarówno na rzecz banku, jak i innych instytucji finansowych, które udzielają kredytów hipotecznych.

  1. Ustanowienie umownej hipoteki: Umowna hipoteka jest ustanawiana na podstawie umowy zawartej między dłużnikiem a wierzycielem, która określa warunki zabezpieczenia oraz wysokość kwoty kredytu. Umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
  2. Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej: Aby umowna hipoteka stała się skuteczna, musi zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości, na której jest ustanowiona. Wpis ten dokonuje się na wniosek dłużnika lub wierzyciela.
  3. Realizacja zabezpieczenia: W przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń na podstawie umownej hipoteki. Może to oznaczać np. przeprowadzenie licytacji nieruchomości w celu spłaty długu.
  4. Zdolność obrotowa: Nieruchomość obciążona umowną hipoteką może być przedmiotem dalszych transakcji, jednakże wierzyciel ma prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami w przypadku zaspokojenia roszczeń z tytułu hipoteki.
  5. Usunięcie hipoteki: Umowna hipoteka zostaje usunięta z księgi wieczystej, gdy dłużnik spłaci swoje zobowiązania wobec wierzyciela. Wierzyciel może również zrzec się swojego prawa do hipoteki na rzecz innego wierzyciela.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są główne różnice między umowną hipoteką a hipoteką przymusową?
  2. Czy umowna hipoteka może być ustanowiona na rzecz osób prywatnych?
  3. Jakie są koszty związane z ustanowieniem umownej hipoteki?
  4. Czy umowna hipoteka wpływa na wartość nieruchomości?
  5. Jakie są konsekwencje dla dłużnika, gdy nie spłaci kredytu zabezpieczonego umowną hipoteką?