02
cze

Dzierżawa

Dzierżawa

Dzierżawa to umowa, na mocy której jedna strona (dzierżawca) zobowiązuje się oddać drugiej stronie (dzierżawienie) nieruchomość na czas określony lub nieokreślony w celu jej używania lub pobierania z niej pożytków, a dzierżawienie zobowiązuje się płacić dzierżawcy określone świadczenie (czynsz dzierżawny).

  1. Strony umowy: dzierżawca (właściciel nieruchomości) i dzierżawienie (osoba korzystająca z nieruchomości).
  2. Przedmiot dzierżawy: nieruchomość gruntowa, lokal mieszkalny, lokal użytkowy, obiekt budowlany, itp.
  3. Czas trwania dzierżawy: może być określony (np. 5 lat) lub nieokreślony (np. do wypowiedzenia przez jedną ze stron).
  4. Świadczenie dzierżawienia: czynsz dzierżawny, który może być ustalony w formie stałej kwoty, procentu od osiąganych dochodów lub innej formie.
  5. Prawa i obowiązki stron: m.in. prawo dzierżawienia do korzystania z nieruchomości, obowiązek płacenia czynszu, obowiązek utrzymania nieruchomości w należytym stanie, itp.

Dzierżawa może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, takich jak grunty rolne, lokale handlowe, magazyny, czy mieszkania. Umowa dzierżawy powinna być zawarta na piśmie, a w przypadku nieruchomości gruntowych, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są podstawowe elementy umowy dzierżawy?
  2. Czy umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie?
  3. Jakie są prawa i obowiązki stron umowy dzierżawy?
  4. Czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy?
  5. Jakie rodzaje nieruchomości mogą być przedmiotem dzierżawy?