02
cze

Ewidencja gruntów

Ewidencja gruntów

Ewidencja gruntów to zbiór danych dotyczących nieruchomości gruntowych, prowadzony w celu uzyskania informacji o ich charakterystyce, lokalizacji, wartości oraz właścicielach. Ewidencja ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania rynku nieruchomości oraz realizacji zadań związanych z gospodarowaniem przestrzennym, opodatkowaniem czy ochroną środowiska. W Polsce ewidencję gruntów prowadzi się w formie ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.

W ewidencji gruntów uwzględnia się następujące informacje:

 1. numer ewidencyjny nieruchomości,
 2. lokalizacja nieruchomości (adres, działka ewidencyjna),
 3. powierzchnia nieruchomości,
 4. przeznaczenie nieruchomości (np. teren zabudowy, teren rolny),
 5. rodzaj użytkowania (np. użytki rolne, lasy, tereny zabudowane),
 6. opis granic nieruchomości,
 7. informacje o właścicielach i użytkownikach nieruchomości,
 8. informacje o ograniczeniach prawnych (np. służebności, hipoteki),
 9. informacje o wartości nieruchomości (np. wartość rynkowa, wartość katastralna).

Ewidencja gruntów jest podstawą do ustalania podatków i opłat związanych z nieruchomościami, a także do prowadzenia innych działań administracyjnych, takich jak wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ustalanie planów zagospodarowania przestrzennego czy wykonywanie inwentaryzacji nieruchomości. Ewidencja gruntów jest także istotna dla osób prywatnych, które planują zakup, sprzedaż, wynajem czy dzierżawę nieruchomości, gdyż pozwala na uzyskanie informacji o stanie prawnym i wartości nieruchomości.

Pytania od użytkowników:

 1. Jaka jest definicja ewidencji gruntów?
 2. Jakie informacje zawiera ewidencja gruntów?
 3. W jakim celu prowadzi się ewidencję gruntów?
 4. Jakie są podstawowe rodzaje ewidencji gruntów w Polsce?
 5. Dlaczego ewidencja gruntów jest ważna dla osób prywatnych?