04
cze

Hipoteka działowa

Co to jest hipoteka działowa?

Hipoteka działowa to szczególny rodzaj hipoteki, która jest związana z nieruchomością gruntową (działką) i zabezpiecza roszczenia wierzyciela wynikające z umowy kredytowej lub pożyczkowej. Hipoteka działowa jest wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości, co umożliwia wierzycielowi dochodzenie swoich praw w przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań finansowych.

  1. Ustanowienie hipoteki działowej: Hipoteka działowa może być ustanowiona na podstawie umowy między dłużnikiem a wierzycielem, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Następnie wpisuje się ją do księgi wieczystej nieruchomości.
  2. Zabezpieczenie roszczeń: Hipoteka działowa zabezpiecza roszczenia wierzyciela wynikające z umowy kredytowej lub pożyczkowej, co oznacza, że w przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań, wierzyciel może dochodzić swoich praw do nieruchomości.
  3. Prawo do zaspokojenia z nieruchomości: Wierzyciel hipoteczny ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości obciążonej hipoteką działową, nawet jeśli nieruchomość zostanie sprzedana lub przekazana innemu właścicielowi.
  4. Usuwanie hipoteki działowej: Hipoteka działowa może być usunięta z księgi wieczystej tylko za zgodą wierzyciela lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Zwykle usuwanie hipoteki następuje po spłacie zobowiązań przez dłużnika.
  5. Rangowanie hipotek: Jeśli na nieruchomości zostanie ustanowiona więcej niż jedna hipoteka, ich kolejność (tzw. ranga) wpływa na to, który wierzyciel zostanie zaspokojony jako pierwszy w przypadku egzekucji. Ranga hipotek jest ustalana na podstawie daty ich wpisu do księgi wieczystej.

Pytania od użytkowników:

  1. Jak ustanowić hipotekę działową?
  2. Jakie roszczenia zabezpiecza hipoteka działowa?
  3. Czy wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia z nieruchomości obciążonej hipoteką działową, jeśli zostanie ona sprzedana?
  4. Jak usunąć hipotekę działową z księgi wieczystej?
  5. Jakie znaczenie ma ranga hipotek w przypadku egzekucji?