04
cze

Licytacja komornicza

Co to jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza to procedura prawna, w wyniku której następuje przymusowa sprzedaż nieruchomości lub innych przedmiotów majątkowych dłużnika, w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Proces ten jest prowadzony przez komornika sądowego, który jest uprawniony do egzekwowania należności na podstawie tytułu wykonawczego, takiego jak prawomocne orzeczenie sądu.

  1. Przebieg licytacji komorniczej: Proces rozpoczyna się od ogłoszenia terminu i miejsca przeprowadzenia licytacji przez komornika. Następnie, potencjalni nabywcy mają możliwość zapoznania się z przedmiotem licytacji i jego dokumentacją. W dniu licytacji komornik przeprowadza aukcję, podczas której uczestnicy składają swoje oferty kupna. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, zostaje nabywcą przedmiotu licytacji.
  2. Warunki uczestnictwa: W licytacji komorniczej może wziąć udział każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży wadium, czyli zabezpieczenie finansowe, w wysokości określonej przez komornika. Wadium jest zaliczane na poczet ceny nabycia przedmiotu licytacji przez nabywcę, natomiast pozostałym uczestnikom zostaje zwrócone.
  3. Zasady ustalania ceny: Cena wywoławcza przedmiotu licytacji jest ustalana przez komornika na podstawie wartości rynkowej nieruchomości lub przedmiotu majątkowego. W przypadku nieruchomości, wartość ta może być określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
  4. Zmiana terminu lub odwołanie licytacji: Komornik może zmienić termin licytacji lub odwołać ją, jeśli uzna to za stosowne, np. w przypadku zawarcia ugody między dłużnikiem a wierzycielem, lub gdy dłużnik spłaci swoje zobowiązania przed terminem licytacji.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są warunki uczestnictwa w licytacji komorniczej?
  2. Jak przebiega proces licytacji komorniczej?
  3. Jak ustalana jest cena wywoławcza przedmiotu licytacji?
  4. Czy można odwołać licytację komorniczą?
  5. Jakie są konsekwencje dla dłużnika po przeprowadzonej licytacji komorniczej?