02
cze

Hipoteka

Definicja hipoteki

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość na rzecz wierzyciela, zabezpieczając jego wierzytelność. Innymi słowy, jest to sposób zabezpieczenia długu, który polega na ustanowieniu na nieruchomości praw rzeczowych na rzecz osoby, która udzieliła kredytu lub pożyczki. Hipoteka może dotyczyć zarówno nieruchomości gruntowych, jak i lokalowych.

Rodzaje hipotek

  1. Hipoteka umowna – ustanawiana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
  2. Hipoteka przymusowa – ustanawiana jest przez sąd na wniosek wierzyciela, który posiada tytuł wykonawczy (np. prawomocne orzeczenie sądu) uprawniający do egzekucji z nieruchomości dłużnika.
  3. Hipoteka kaucyjna – ustanawiana jest przez dłużnika na rzecz wierzyciela w celu zabezpieczenia przyszłych wierzytelności, których wysokość nie jest jeszcze znana.
  4. Hipoteka łączna – obciąża kilka nieruchomości na rzecz jednego wierzyciela, zabezpieczając jedną wierzytelność.
  5. Hipoteka działowa – ustanawiana jest na nieruchomości wspólnej, obciążając jedynie udział konkretnego współwłaściciela.

Zasady hipoteki

Hipoteka ustanawiana jest zawsze na określoną sumę pieniężną, która stanowi zabezpieczenie dla wierzyciela. W przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań, wierzyciel może żądać zaspokojenia swojej wierzytelności przez sprzedaż obciążonej nieruchomości. Hipoteka może być ustanowiona na rzecz kilku wierzycieli, a ich roszczenia są zaspokajane według kolejności wpisu do księgi wieczystej.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są rodzaje hipotek?
  2. W jakiej formie musi być zawarta umowa ustanawiająca hipotekę umowną?
  3. Czy hipoteka może obciążać nieruchomość wspólną?
  4. Na jakiej podstawie ustanawiana jest hipoteka przymusowa?
  5. Jakie są zasady zaspokajania roszczeń wierzycieli w przypadku hipoteki?