02
cze

Starostwo powiatowe.

Starostwo Powiatowe – definicja

Starostwo Powiatowe to jednostka administracji samorządowej, która pełni funkcję zarządu na poziomie powiatu. Jest to organ wykonawczy powiatu, odpowiedzialny za realizację zadań publicznych oraz sprawowanie nadzoru nad gminami wchodzącymi w skład danego powiatu. Starostwo Powiatowe działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz statutu powiatu.

Struktura i zadania Starostwa Powiatowego

 1. Starosta – osoba będąca na czele Starostwa Powiatowego, wybierana przez radę powiatu spośród jej członków. Starosta reprezentuje powiat na zewnątrz, kieruje pracami starostwa oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu.
 2. Zastępca starosty – osoba powołana przez radę powiatu, która współpracuje ze starostą oraz zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
 3. Wydziały – jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego, które zajmują się realizacją konkretnych zadań i kompetencji. Wydziały są kierowane przez naczelników wydziałów, którzy są podporządkowani staroście.

Do głównych zadań Starostwa Powiatowego należą m.in.:

 • realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, przekazanych powiatom przez ustawy,
 • realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, transportu i dróg,
 • realizacja zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki,
 • realizacja zadań z zakresu opieki społecznej, zdrowia i polityki mieszkaniowej,
 • realizacja zadań z zakresu promocji powiatu i współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Pytania od użytkowników:

 1. Jakie są główne zadania Starostwa Powiatowego?
 2. Jaką rolę pełni starosta w Starostwie Powiatowym?
 3. W jaki sposób Starostwo Powiatowe sprawuje nadzór nad gminami?
 4. Jakie są jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego?
 5. Na jakiej podstawie prawnej działa Starostwo Powiatowe?